Thứ Sáu, 29 tháng 1, 2016

TÌNH HÌNH NHẬP KHẨU

TÌNH HÌNH NHẬP KHẨU
❖Lượng thép nhập khẩu trong tháng 9/2015 đạt hơn 1,26 triệu tấn, giảm 17,4% so với tháng trước, nhưng tăng 16,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

❖Kim ngạch nhập khẩu đạt 558,5 triệu USD, giảm 19,7% so với tháng trước và giảm 22,4% so với cùng kỳ.


❖Tính chung, tổng lượng thép nhập khẩu 9 tháng đạt hơn 11,155 triệu tấn, với kim ngạch nhập khẩu hơn ~5,695tỷ USD, tăng 37,3% về lượng, nhưng chĩ tăng 4,6% về giá trị.

Thị trường
9 tháng 2015
Tăng/giảm so 9 tháng 2014 (%)
Tỷ trọng (%)
Lượng (tấn)
Trị giá (nghìn USD)
Lượng
Trị giá
Lượng
Trị giá
Tồng
11.155.377
5.695.420
37,3
4,6
100
100
Trung Quốc
6.748.917
3.148.983
70,7
26,3
60,50
55,29
Nhặt Bàn
1.880.069
966.967
11,7
-11,4
16,85
16,98
Hàn Quốc
1.294.331
818.335
23,5
1,6
11,60
14,37
Đài Loan
894.455
475.203
3,1
-16,1
8,02
8,34
ASEAN
103.116
110.435
15,9
-4,7
0,92
1,94
Australia
76.211
27.955
182,9
100,3
0,68
0.49
Án Độ
71.543
55.358
-74,9
-68,5
0,64
0,97
Braxin
30.184
10.438
2,3
-30,0
0,27
0,18

Thứ Ba, 12 tháng 1, 2016

3.3. SẢN XUÂT- BÁN HÀNG THÉP XÂY DỰNG 10 THÁNG 2015

           Sản xuất thép XD của các thành viên VSA 10 tháng ¿016 đạt. 5.482.834 tấn, tăng 30,1% so với cùng kỳ 2014. Đày là mức tăng cao nhất so với mức tăng trường bình quân cùa sản phẩm dài những năm gần đây.
thép,thép tấm,thép hình

Tính chung 10 tháng 2015, bán hàng thép XD của các thành viên VSA đạt: 5.303.629 tấn, tăng 23,15% so với cùng kỳ 2014;

Sản xuất thép XD của các thành viên VSA tháng 10/2015 đạt:
617.917 tấn, tăng 6,31% so với tháng trước, tăng 29,93% so với cùng kỳ 2014; Đây là mức sản lượng thép XD sản xuất trong tháng cao nhất từ trước đến nay.

           Bán hàng thép XD của các thành viên VSA đạt: 627.125 tấn, so với tháng trước tăng 14,36% nhưng tăng khá so với cùng kỳ ~ 25,96% so với cùng kỳ 2014;