Thứ Ba, 12 tháng 1, 2016

3.3. SẢN XUÂT- BÁN HÀNG THÉP XÂY DỰNG 10 THÁNG 2015

           Sản xuất thép XD của các thành viên VSA 10 tháng ¿016 đạt. 5.482.834 tấn, tăng 30,1% so với cùng kỳ 2014. Đày là mức tăng cao nhất so với mức tăng trường bình quân cùa sản phẩm dài những năm gần đây.
thép,thép tấm,thép hình

Tính chung 10 tháng 2015, bán hàng thép XD của các thành viên VSA đạt: 5.303.629 tấn, tăng 23,15% so với cùng kỳ 2014;

Sản xuất thép XD của các thành viên VSA tháng 10/2015 đạt:
617.917 tấn, tăng 6,31% so với tháng trước, tăng 29,93% so với cùng kỳ 2014; Đây là mức sản lượng thép XD sản xuất trong tháng cao nhất từ trước đến nay.

           Bán hàng thép XD của các thành viên VSA đạt: 627.125 tấn, so với tháng trước tăng 14,36% nhưng tăng khá so với cùng kỳ ~ 25,96% so với cùng kỳ 2014;

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét